ข่าวสาร

>ข่าวสาร
ข่าวสาร 2019-09-12T13:19:37+07:00

คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี

แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปสบทบทุนให้แก่มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี

แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องรอยัลฮอลล์ ชั้น 1 อาคารศศปาฐศาลา