ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะฯ (เรียกสำรอง) โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

**ขอ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มารายตัวเข้าศึกษา ภายในวันที่ 4 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

http://www.acc.chula.ac.th/files/ACC_eligible_4APR2016.pdf