ดีกันนะ ปีที่ 5 นี้ เป็นการนำเสนอ 7 สุดยอดคลิปความดี ที่เป็นตัวแทนของคลิปทั้ง หมด ในโครงการดีกันนะกว่า 200 คลิป ที่นิสิตจุฬาช่วยกันทำสั่งสมมา ตลอด 4 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตจุฬา ในฐานะเยาวชนของสังคมไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำความดี อีกทั้งยังหวังว่าความดีเล็ก ๆ ที่บ่มเพาะให้กับนิสิตจุฬาในโครงการดีกันนะนี้ จะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ที่งอกเงย ทำให้เกิดเครือข่ายสังคมดีที่งดงามได้ในที่สุด

ถ่ายทอดสด Link วันศกุร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30-17.00 น.