หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ ประกันภัย ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันที่ 1 – 29 เมษายน 2559 ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 – 19.00 น. สนใจติดต่อได้ที่ภาควิชาสถิติ โทร. 02-2185650-1