อบรมหลักสูตร “BASIC FUNDAMENTAL COURSE” การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น ภายใต้โครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสแพน”
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Lab) อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 11 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/txA3Uw
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณธีรพลหรือคุณเบนซ์ โทร 02-218-5688 หรือ Email: finlab@cbs.chula.ac.th