โครงการอบรม นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 15
MAP 15 (Modern Accountants Program)
อบรมสัมมนา 51 ชั่วโมง
ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ
Tel./Fax. 02-2185798-99 และ 02-2185740-42
Email : acctraining@cbs.chula.ac.th
Facebook : ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

Brochure