ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ProPlus ให้แก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ