ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จาก NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลระดับ ระดับป.ตรี จัดโดย คณะสถิติประยุกต์ NIDA และ Data Science Thailand เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.นางสาวทอฝัน แหล๊ะตี ภาควิชาสถิติ สาขาการประกันภัย
2.นางสาวผัลย์สุภา ศิริวงศ์นภา ภาควิชาสถิติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3.นางสาวนรีรัตน์ ตรีชีวันนาถ ภาควิชาสถิติ สาขาสถิติคณิตศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นางสาวพรวิภา นิลบดี ภาควิชาสถิติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2.นายอดินันท์ รุ่งรัตน์มณีมาศ ภาควิชาสถิติ สาขาสถิติประยุกต์
3.นางสาวนัฐกานต์ เศรษฐโกศล ภาควิชาสถิติ สาขาสถิติประยุกต์

ข่าวที่ 9_2

ข่าวที่ 9_1