ผศ. ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Single Nucleotide Polymorphism (SNP) ในการประชุมวิชาการ Predictive Analytics and Data Science Conference ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ข่าวที่ 3_1