เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางชุมนุมสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบอุปกรณ์และสื่อการศึกษา ให้แก่ส่วนงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันแก่นักเรียน ทางชุมนุมสถิติ ขอขอบคุณบุคลากรภาควิชาสถิติ และสมาชิกชุมนุมสถิติทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการศึกษา และที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข่าวที่ 2_2 ข่าวที่ 2_3