โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2559 มีนิสิตป.ตรี ภาควิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม 73 คน และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม 33 คน

ข่าวที่ 4_4 ข่าวที่ 4_2