ภาควิชาสถิติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงาน “Design your future with IBM” ซึ่งเป็นโอกาสอันดีให้นิสิตได้พูดคุยกับพี่ๆTop Talent ของบริษัท IBM 12 คน จากหลากหลายประเทศ เช่น อเมริกา โปแลนด์ อินเดีย และปากีสถาน ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในการทำงานกับบริษัทระดับโลก เส้นทางในการประสบความสำเร็จ ทั้งในด้าน Technical, Consulting และ Business Operation รวมทั้งการเรียนรู้ปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

งาน “Design your future with IBM”
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ข่าวที่ 6_4

ข่าวที่ 6_3