งาน The Final Presentation เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ KBTG Machine Learning Academic Partnership Programs (MAPS) Bootcamp 2016 โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาสถิติและ KBTG เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสทำงานกับข้อมูลจริงจากภาคธุรกิจ และประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในธุรกิจปัจจุบัน

ข่าวที่ 7_1

ข่าวที่ 7_2