หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศศ.ด. สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการสมัครได้ที่ (Download)