โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย Cloud Desktop -2560 จำนวน 245 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้สนใจโปรดติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องครุภัณฑ์และวัสดุ อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
2. กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ห้องหน่วยครุภัณฑ์และวัสดุ อาคารไชยยศสมบัติ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3. กำหนดลงทะเบียน ทดสอบระบบ และเสนอราคาประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังนี้
– เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
– ลงทะเบียน เวลา 10.00-10.30 น.
– ทดสอบระบบ เวลา10.40-10.55 น.
– เริ่มดำเนินการเสนอราคาประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เวลา 11.00-11.30 น.

Download