ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์เชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ (XGA 4200 ANSI) จำนวน 10 เครื่อง ตามรายละเอียดไฟล์แนบ Download