หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 (ขยายเวลาถึง 4 พฤษภาคม 2560) โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://account.cbs.chula.ac.th และกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการสมัครและนำมายื่นที่หลักสูตรฯ

หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ CU-TEP และคะแนน CU-BEST ประกอบการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-5740-2

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
เอกสาร 1 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th (Download)
เอกสาร 2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 25 ประจำปีการศึกษา 2560 (Download)
เอกสาร 3 แบบหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) (Download)
เอกสาร 4 ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน SCB Bill Payment (Download)