Monthly Archives: เมษายน 2017

>>เมษายน
26 04, 2017

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-04-26T14:18:58+07:00 เมษายน 26th, 2017|

หลักสูตร วท.ม.การประกันภัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ *** สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเข้าภาคปกติ (ในเวลาราชการ) สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ www.grad@chula.ac.th **** Link Download รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2560(INS_EXEC) หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2560_รุ่นที่8

3 04, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 สำหรับการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 (เรียกสำรอง)

2017-04-03T14:38:35+07:00 เมษายน 3rd, 2017|

Download