ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมพิเศษ ผ่านระบบการชำระเงิน SCB Bill Payment ตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) และขั้นตอนการชำระเงิน (เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4) และขอให้กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น (เอกสารแนบ 5) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. โทร. 0-2218-5740 – 2 แฟกซ์ 0-2218-5742

ไฟล์เอกสารที่แนบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีดังนี้

เอกสาร 1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 2 ตารางกิจกรรมสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 4 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ Download

เอกสาร 5 การกรอกข้อมูลสำหรับทำทำเนียบรุ่น Download