ประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานบริเวณโดยรอบ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแแนบ

เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคาจ้าง Download

เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา Download

เอกสาร 3 ขอบเขตของงาน (TOR) Download