ประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (XGA 4200 ANSI) จำนวน 7 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแแนบ Download