ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 204,205 และ 208 ชั้น 2 อาคารไชยสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเส็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน

>>ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 204,205 และ 208 ชั้น 2 อาคารไชยสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเส็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน

ประกาศ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเส็กทรอนิกส์

2018-04-03T23:58:36+07:00 August 1st, 2017|