Chulalongkorn Business School Graduate Program Grand Open House 2017

มารู้จักกับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ลงทะเบียนด่วน Link