ทีม CLICK & GO โดย
1. จิรพล ทรงยุติ
2. วริศ บุญประสงค์
3. ศุภวิชญ์ นาคบุรี
นิสิตภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
Insurance Innovation Challenge 2017
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
วันที่ 23 กันยายน 2560