Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

>>พฤศจิกายน
29 11, 2017

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและคนสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-03-12T00:01:04+07:00 พฤศจิกายน 29th, 2017|

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศ ประกาศเผยแพร่แผน เอกสารประกวดราคา