ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561″
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server จำนวน 1 งาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ Click!