ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server)” จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ Click!