ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”  รายละเอียดตามเอกสารแนบ Click!