5 คำคม ปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษา จากงานปาฐกถาเนื่องในโอกาส 80 ปี Chulalongkorn Business School

โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ