Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

>>พฤษภาคม
31 05, 2018

ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560

2018-06-01T00:51:22+07:00 พฤษภาคม 31st, 2018|

ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์ เทียบ 3ปี สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560 เทียบ 3ปี คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เทียบ GAT-PAT รับตรง กับ Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560

29 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและวันที่สอบนักเรียนทุนพัฒนาวิชาการ

2018-05-29T00:07:12+07:00 พฤษภาคม 29th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและวันที่สอบนักเรียนทุนพัฒนาวิชาการของคณะ Download

28 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 26) ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-28T00:31:26+07:00 พฤษภาคม 28th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 26) ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน และการเรียนปรับพื้นฐาน ดูรายละเอียดตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ชั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4) และขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นตามลิงก์ที่แนบมา (เอกสารแนบ 5) และทำการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่/ทุกขั้นตอน (ตามเอกสารแนบ 6) ผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00–16.00 น. โทร. 02 218 5740, 02 218 5741 และ 02 218 5742 [...]

25 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-28T00:26:05+07:00 พฤษภาคม 25th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 Download

24 05, 2018

หนังสือรับรองสายการเรียน : การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

2018-05-30T14:23:32+07:00 พฤษภาคม 24th, 2018|

หนังสือรับรองสายการเรียน การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) (เลขเรียงลำดับ 0068 – 0071 รหัสคณะ/สาขา 00126002003, 00126002203, 00126012003 และ 00126012203)   ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสายการเรียน หนังสือรับรองสายการเรียน (Word) หนังสือรับรองสายการเรียน (PDF)  

21 05, 2018

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

2018-05-21T21:36:51+07:00 พฤษภาคม 21st, 2018|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561" รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศทุนป.โทภาคต้น ปีการศึกษา2561 Download ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ป.โท) Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:36:51+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:31:36+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:27:04+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:20:48+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) รายละเอียดเพิ่มเติม Download