Daily Archives: พฤษภาคม 17, 2018

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:36:51+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:31:36+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:27:04+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:20:48+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:22:41+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น” สำหรับบุคคลภายนอก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2018-05-17T23:24:33+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น” สำหรับบุคคลภายนอก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการประกันภัย

2018-05-17T22:53:25+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการประกันภัย Download