โครงการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ : 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Download