โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ : 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
รายละเอียดเพิ่มเติม Download

2018-05-17T23:20:48+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|