โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Download

2018-05-17T23:27:04+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|