โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Download