โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Download

2018-05-17T23:36:51+07:00 พฤษภาคม 17th, 2018|