ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 26) ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน และการเรียนปรับพื้นฐาน ดูรายละเอียดตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ชั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4) และขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นตามลิงก์ที่แนบมา (เอกสารแนบ 5) และทำการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่/ทุกขั้นตอน (ตามเอกสารแนบ 6) ผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00–16.00 น. โทร. 02 218 5740, 02 218 5741 และ 02 218 5742 แฟกซ์ 02 218 5742

ไฟล์เอกสารที่แนบสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีดังนี้

เอกสาร 1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 26
เอกสาร 2 ตารางกิจกรรมผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น26
เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าค่ายืนยันสิทธิ์
เอกสาร 4 ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เอกสาร 5 การกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น
เอกสาร 6 กำหนดการลงทะยียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่