Monthly Archives: กรกฎาคม 2018

>>กรกฎาคม
23 07, 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

2018-07-23T21:10:33+07:00 กรกฎาคม 23rd, 2018|

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 Download

17 07, 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-07-17T21:10:53+07:00 กรกฎาคม 17th, 2018|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด Download

17 07, 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องหลักสูตร MBA ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-07-17T21:06:01+07:00 กรกฎาคม 17th, 2018|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องหลักสูตร MBA ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด Download

17 07, 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องหลักสูตร MBA ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-07-17T21:03:49+07:00 กรกฎาคม 17th, 2018|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องหลักสูตร MBA ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด Download

9 07, 2018

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19

2018-07-09T21:16:50+07:00 กรกฎาคม 9th, 2018|

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS หรือ ANA#19) เพื่อให้ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่มิใช่นักบัญชีได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลการบัญชี สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาการอบรม 8 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม 57 ชั่วโมง สถานที่อบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 40,000 บาท สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับส่วนลดทันที [...]

8 07, 2018

ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

2018-07-08T15:48:30+07:00 กรกฎาคม 8th, 2018|

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ / หมายเหตุ 10 ก.ค. 61 สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14 ก.ค. 61 CU First Date 2561 ลานพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาฯ 19 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะฯ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 22 ก.ค. 61 วันพบผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 26 ก.ค. 61 เปิดฟ้าบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 19-23 ก.ค. 61 ลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ https://www.reg.chula.ac.th/ 3 ส.ค. 61 พิธีปฐมนิเทศและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง 4-6 ส.ค. 61 รับน้องก้าวใหม่ 2561 (รับน้องจุฬาฯ) โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง [...]

8 07, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Cyber Risk and Insurance Market”

2018-07-08T14:26:25+07:00 กรกฎาคม 8th, 2018|

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายห้อข้อ " Cyber Risk and Insurance Market" หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Cyber Risk and Insurance Market” โดย Professor Jean Kwon, Ph.D., CPCU The School of Risk Management, Insurance St. John’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 108 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฟังการบรรยาย สำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาสถิติ โทร. 02-2185650 – 1, [...]

2 07, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาต่อระดับป.โท-เอก สาขาวิชาสถิติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

2018-07-02T00:31:15+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาต่อระดับป.โท-เอก สาขาวิชาสถิติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 Download