ขอเชิญร่วมฟังบรรยายห้อข้อ ” Cyber Risk and Insurance Market”
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Cyber Risk and Insurance Market”

โดย Professor Jean Kwon, Ph.D., CPCU The School of Risk Management, Insurance St. John’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 108 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฟังการบรรยาย สำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาสถิติ โทร. 02-2185650 – 1, 02-2185656

E-mail : achara@cbs.chula.ac.th