Monthly Archives: สิงหาคม 2018

>>สิงหาคม
30 08, 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนน รางระบายน้ำ บริเวณสนามตัวยู และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเภตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-08-30T21:25:05+07:00 สิงหาคม 30th, 2018|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนน รางระบายน้ำ บริเวณสนามตัวยู และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเภตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศเชิญชวนรางระบายน้ำและพื้นถนน Download เอกสารประกวดราคารางระบายน้ำและพื้นถนน Download

30 08, 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 2 เป็น STUDENT LOUNGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-08-30T21:23:02+07:00 สิงหาคม 30th, 2018|

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 2 เป็น STUDENT LOUNGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศเชิญชวน student lounge Download เอกสารประกวดราคา student lounge Download

21 08, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-08-21T21:38:05+07:00 สิงหาคม 21st, 2018|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ Download

21 08, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องหลักสูตร MBA ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-08-21T21:35:47+07:00 สิงหาคม 21st, 2018|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องหลักสูตร MBA ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ Download