ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 2 เป็น STUDENT LOUNGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเชิญชวน student lounge Download
เอกสารประกวดราคา student lounge Download