ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนน รางระบายน้ำ บริเวณสนามตัวยู และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเภตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเชิญชวนรางระบายน้ำและพื้นถนน Download
เอกสารประกวดราคารางระบายน้ำและพื้นถนน Download