สายวิชาการ

1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาการบัญชี สังกัดภาควิชาการบัญชี (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3533.pdf

2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สังกัดภาควิชาพาณิชยศาสตร์ (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3542.pdf

3.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาการประกันภัย สังกัดภาควิชาสถิติ (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3534.pdf

4.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการธนาคารและการเงิน (รับสมัครถึงวันที่ 17 กันยายน 2561)

รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3475.pdf

5.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สาขาบริหารธุรกิจ (เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด) สังกัดภาควิชาการตลาด (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3543.pdf

สายปฏิบัติงาน

1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยการเจ้าหน้าที่ (รับสมัครถึงวันที่ 14 กันยายน 2561)

รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3505.pdf

2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาการตลาด (รับสมัครถึงวันที่ 21 กันยายน 2561) รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3496.pdf

3.(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานการเงิน (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)รายละเอียด http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3195.pdf