โครงการสัมมนาทางวิชาการ
“การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM)รุ่นที่ 61
Digital Branding and Marketing in Action
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (Weekend Program)
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2561

จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจรายละเอียดและสมัครได้ที่
www.chula-mmm.com
mmmmarketing.chula@gmail.com

โทร 02-2185794 , 084-7516041