เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (Download)

เอกสารประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (Download)