Banshi Chula Openhouse 2018 : Life Store
17 – 18 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 – 17.00 น.
มารู้จักคณะบัญชีฯ ผ่านธุรกิจและสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเรา
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#banshichulaopenhouse2018 #banshilifestore

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : Banshi Chula Openhouse 2018