กลุ่มบีเจซี นำโดย คุณอัศวิน เตเพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านธุรกิจ แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณธีระ วีระธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานสนับสนุนส่วนกลาง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) สนับสนุนโครงการ “Space by Chulalongkorn Business School” ให้แก่ คณะผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์ และ อาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ กรรมการศูนย์ Digital Learning คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ และเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจที่ทันสมัย ให้แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านธุรกิจ สืบสานเจตนารมณ์ของบริษัทฯในการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมและบุคลากรคุณภาพให้แก่ประเทศสืบไป