ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2562 จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จะประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2562 จำนวน 26 เครื่อง
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
702,000.-บาท (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562                                        ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2185771 ในวันและเวลาราชการ