ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server) จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Blade server) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562                                       ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2185771 ในวันและเวลาราชการ