Daily Archives: กุมภาพันธ์ 5, 2019

5 02, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู/ชม จำนวน 4 เครื่อง

2019-02-05T16:39:26+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู/ชม จำนวน 4 เครื่อง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศผู้ชนะราคา