ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู/ชม จำนวน 4 เครื่อง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคา